اطلاعیه

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 

Medicinal Plant Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.
 
لوگوی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

خدمات الکترونیک

إحصاء کلیا
إحصاء جمیع المشاهده 27549
أکثر الیوم مشاهدةً 1442/01/28
إحصاءات أکثر المشاهد الیومیة 225
زیارة الیوم 1
زیارة أمس 23

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0